Facebook

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Dnia 6 października 1899 r. mieszkańcy Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe. Siedziba Towarzystwa mieściła się w Skierniewicach przy ul. Rynek 2, a kapitał założycielski ofiarowali arcybiskupi gnieźnieńscy. Od początku działalności Towarzystwo przyjmowało wkłady pieniężne, udzielało pożyczek, prowadziło sprawy członkowskie i inne czynności bankowe. Pierwszym prezesem –został Pan Kazimierz Małagowski – inicjator powołania Towarzystwa. Lata do 1918 r. – ze względu na niechęć zaborcy do polskich inicjatyw – były trudne, ale rekompensowała te trudności niezwykła ofiarność i pracowitość ludzi. W 1902 r. Towarzystwo liczyło 424 członków, a 2 lata później ilość ta podwoiła się. Członkami stawały się również instytucje np. Straż Ogniowa oraz zasłużone dla działalności banku rodziny: Olczakowskich, Binderów, Zwierzchowskich. Sprawozdanie roczne za rok 1918 zamyka się kwotą 453.254 marek i 91 fing.

W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę:
Bank Spółdzielczy z Nieograniczoną Odpowiedzialnością w Skierniewicach. Rejestracji sądowej dokonano w lipcu tego samego roku w Wydziale IV Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy w 1924r. wprowadzono polską walutę – Bank zamknął okres sprawozdawczy sumą bilansową 186.820 złotych. Wybuch II wojny światowej był tragedią także dla dóbr materialnych kraju. W 1939 r. w wyniku zbombardowania lokalu Banku częściowemu zniszczeniu uległy dokumenty bankowe. Również wprowadzone przez okupanta zarządzenia wojenne spowodowały poważne perturbacje w działalności Banku. Mimo to Bank nie przerwał swojej działalności przez cały okres okupacji. Styczniowe działania wojenne w 1945r. na terenie Skierniewic i związane z tym zniszczenia infrastruktury miejskiej spowodowały, iż Bank na kilka dni zawiesił swoją działalność. Jednak już 25 stycznia 1945 r. ponownie wznowił pracę, a 16 lutego rozpoczął wymianę pieniędzy, którą zakończył 2 marca 1945 r.

W 1948 r. na podstawie dekretu o reformie bankowej zmieniono nazwę banku na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Skierniewicach. Działalność w pełni podporządkowano Ministerstwu Finansów. W październiku 1950 r. Bank ponownie dokonywał wymiany pieniędzy. W najnowszej historii kraju Bank jeszcze trzykrotnie zmienił struktury organizacyjne.

Po raz pierwszy w 1961 r. – otrzymał wówczas nazwę Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, zyskując szereg uprawnień w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. W 1975 r. na podstawie ustawy Prawo Bankowe – placówka zostaje włączona w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej. Niezwykle ważny w życiu Banku stał się dzień 21 października 1987 r., kiedy to – po upływie 88 lat działalności – Bank mógł obsłużyć klientów we własnym lokalu przy ul. Reymonta 25. Bilans za rok 1987 zamknął się po stronie aktywów kwotą w wysokości 15.260.000zł. Zmiany społeczno – polityczne w latach 1988 – 1989 pozwoliły samodzielnie podjąć decyzję o zmianie struktury organizacyjnej i od 1993 r. Bank zrzeszony był w Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. Do większych osiągnięć Banku w ostatnich latach – poza uzyskaniem corocznego zysku finansowego – należy systematyczny rozwój własnej bazy materialnej. I tak:

w 1992 r. Bank zakupił lokal na działalność własnej filii na osiedlu Widok w Skierniewicach, przy ul Narbuta – Łuczyńskiego 26,
1996 r. przeprowadzono połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Bolimowie, zyskując nie tylko nowych członków, ale przede wszystkim rozszerzając działalność,
także w 1996 r. Bank wykupił spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu w Żyrardowie przy ul. Łukasińskiego 13, do którego przeniosła się Filia Banku, działająca dotychczas w dzierżawionym lokalu na ul. Dekerta 9.
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w kolejnych latach swojej działalności rozrastał się i poszerzał zakres świadczonych usług. Proces ten nie uległ zahamowaniu, bardzo dobrym przykładem było podjęcie uchwał o połączeniu się z dniem 1 lipca 1999 roku z Bankami Spółdzielczymi w Głuchowie i w Łyszkowicach. Ponadto Rada Nadzorcza i Zarząd, szukając dalszej szansy rozwoju, podjęły decyzję o otwarciu placówki bankowej w Łowiczu przy ul Nowy Rynek 30, z dniem 21 lipca 1999 roku. Filia Banku podjęła obsługę klientów, oferując bogaty portfel produktów bankowych. Transformacja ustrojowa w Polsce rozpoczęta w 1989 roku i związane z nią zmiany gospodarcze stworzyły nowe warunki prowadzenia działalności bankowej. Kierownictwo Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dostrzegając nadchodzące zmiany podjęło działania mające na celu budowę kapitałów własnych. W latach 1989 – 1998 nastąpił znaczny przyrost kapitałów własnych banku i na 31.12.1998 r. wynosiły one ponad 3 mln. złotych. Z chwilą połączenia z Bankami w Głuchowie i Łyszkowicach wzrosły do kwoty około 4 milionów złotych. Wielkość kapitałów własnych obecnie odpowiada tym zgromadzonym w latach dwudziestych. Można śmiało stwierdzić, że odbudowano Bank pod względem kapitałowym. Stało się to po kilkudziesięciu latach działalności w zupełnie innych warunkach społeczno – ekonomicznych. W latach dwudziestych siłę Banku tworzyło 1.000 członków, na koniec 1998 roku było ich 2.232, natomiast od dnia 1 lipca 1999 roku Bank liczy ok. 4000 członków.

Od 18 marca 2002 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie S.A. W 2005 r. powstał oddział w Grodzisku Mazowieckim, w 2007r. oddział w Łodzi, a w 2008r. oddział w Płocku. Bank posiadał 26 placówek. Liczba członków wynosiła 3 962 osoby, a bilans za 2007 r. zamknął się sumą 291 439 919,47 zł. Rok 2009 był dla Banku rokiem owocnym w pracę i wydarzenia. Obchodzono 110 – lecie powstania w związku z tym na tą okoliczność, utworzono nowoczesną stronę internetową. Aby podkreślić wagę rocznicy wydano monografię banku oraz film multimedialny pokazujący historię banku od powstania po czasy współczesne. Punktem kulminacyjnym były obchody z okazji 110 –lecia powstania banku, które odbyły się 28 sierpnia. Rozpoczęły się mszą święta, następnie w uroczystym marszu prowadzonym przez orkiestrę dętą gości przeszli do budynku banku, aby poświęcić tablicę upamiętniającą historię banku. Był to czas na odznaczenia kluczowych i zasłużonych Klientów oraz długoletnich pracowników banku. Dla Klientów przygotowano specjalną ofertę – lokatę Jubileuszową. Klienci, którzy dotrzymali umowy brali udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Kolejnym przedsięwzięciem w roku 2009 było wydanie karty Visa z własnym wizerunkiem. Ponadto przez cały ten rok , podobnie jak w całej działalności Banku, wspierano miejscowe kluby sportowe, organizacje i szkoły. Rok 2010 zaowocował nową placówką banku w Warszawie przy ul. Rudnickiego 3A, lok. 20H. W 2011 roku otwarty został Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim oraz Punkt Obsługi Klienta w Warszawie. 19 lutego 2011r. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach otrzymał prestiżowy tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice” 31 maja 2011 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje: Banku Spółdzielczego w Skierniewicach na GPW. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wyemitował obligacje o łącznej wartości 8 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Celem ich emisji było m.in. zwiększenie funduszy własnych, szerszy rozwój akcji kredytowej oraz pozyskanie środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności Banku. W 2011 roku Bank Spółdzielczy w Skierniewicach był gospodarzem i współorganizatorem XV Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej. Wspomniane obchody połączone z jubileuszem XX lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,izby gospodarczej oraz polskich banków spółdzielczych – odbyły się w dniach 8 i 9 lipca 2011 roku w Skierniewicach. Na dzień 31.12.2011r. bank posiadał 30 placówek. 15 stycznia 2012r. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach – Władysław Klażyński otrzymał statuetkę ,,Wokulski Roku 2011”. Statuetka Wokulski Roku przyznawana była przedsiębiorcom regionu łódzkiego, przez Skierniewicką Izbę Gospodarczą oraz władze miasta Skierniewice. 1 lutego 2012 roku została otwarta nowa placówka Banku – Punkt Obsługi Klienta Nr 5 w Skierniewicach. Dnia 16 czerwca 2012 roku Bank Spółdzielczy w Skierniewicach obchodził uroczystość nadania i poświęcenia własnego sztandaru. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Jakuba w Skierniewicach, podczas której poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz prałat Jan Pietrzyk. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach otrzymał dnia 29.06.2012r. dyplom i statuetkę Gepard Biznesu. 22 sierpnia 2012 roku udostępniony został dla klientów Punkt Obsługi Klienta w Płocku. 17.10.2012 r. Bank otworzył nowy Punkt Obsługi Klienta na Osiedlu Rawka. Była to 33 placówka Banku. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach otrzymał tytuł: LIDERA ZRZESZENIA 2011. Zajął 8 miejsce wśród banków Grupy BPS, którą tworzy 365 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający. Dnia 19 grudnia 2012 r. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach udostępnił klientom 34 placówkę Punkt Obsługi Klienta w Bełchatowie. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach dnia 13 lutego 2013 r. otworzył 35 placówkę Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Łodzi. 6 lutego 2013 odbyło się wręczenie prezentów podopiecznym Fundacji Dziecięca Fantazja. Podczas przyjęcia w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dzieci poznały Bank z bliska i dostały prezenty, o których skrycie marzyły. Podczas uroczystości mamy marzycieli otrzymały czeki od Prezesa Zarządu Pana Władysława Klażyńskiego co było dla wszystkich wspaniałą niespodzianką, a dzieci dodatkowe podarunki od Banku oraz Prezydenta Miasta Skierniewice. Rodzeństwo marzycieli i dzieci klientów, które w tym czasie były w Banku również zostały obdarowane upominkami. Rozdawania prezentów dopełnił słodki poczęstunek. W sali, gdzie było słodkie przyjęcie na dzieci czekała kolejna niespodzianka – duży tort z ich imionami. W czerwcu 2013 roku Bank Spółdzielczy w Skierniewicach obchodził 40 – lecie dwóch Oddziałów – w Nowym Kawęczynie i Puszczy Mariańskiej. W dniu 09.06.2013 roku Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zajął 7 miejsce w kategorii banki spółdzielcze w rankingu ,,Gazety Bankowej”.

W grudniu 2013 roku Zarząd Banku z myślą o poszerzeniu wiedzy młodzieży podjął decyzję o stworzeniu Akademii Edukacji Ekonomicznej JUNIOR. Celem projektu było dotarcie z informacją o istnieniu i działalności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli ale również do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Wśród najważniejszych założeń Akademii należy wymienić: promowanie kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy, wsparcie systemu edukacji poprzez zaproponowanie innowacyjnych narzędzi podnoszenia świadomości finansowej dzieci i młodzieży, szeroko pojętą edukację w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii. Nie mniej istotnym celem było promowanie postaw przedsiębiorczych, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, zapoznanie z historią pieniądza, bankowości, instrumentów finansowych oraz nabywanie umiejętności planowania zakupów. W ramach akademii zostały zorganizowane konkursy na stworzenie spotu reklamowego, plakatu i hasła promocyjnego o tematyce bankowej oraz konkurs wiedzy z zakresu ekonomii i bankowości. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni wycieczkami oraz stypendiami naukowymi. W ramach Akademii odbył się koncert muzyki reggae dla młodzieży oraz Bal Malucha. Podczas tych imprez przeprowadzono liczne konkursy wiedzy o banku premiowane nagrodami w postaci: lokat, kamer, tabletów itp. Powstały również filmy i bajki dla młodzieży nawiązujące do tematyki bankowej. Projekt miał swoją stronę internetową i swój profil na facebooku. Tam również promowano rozległą wiedzę ekonomiczną, nagradzając ją cennymi upominkami.

W trosce o zadowolenie Klientów Banku oraz podniesienie jakości świadczonych usług i warunków pracy Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Banku podjęli decyzję o rozbudowie budynku Centrali w Skierniewicach, przy ul. Reymonta 25, o dodatkową powierzchnię 670 m2 i kubaturę 3450 m3. W piątek 29 sierpnia 2014 r. odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego w mury rozbudowywanego budynku.

12 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Banku w Bolimowie, mieszczącego się przy ul. Farnej 4. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach otrzymał tytuł Lidera w konkursie “Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2013 roku”. 2 grudnia 2014 roku podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS przedstawiono wyniki konkursu. Ustalono je w oparciu o dane sprawozdawcze banku za lata 2012 oraz 2013, zweryfikowane przez biegłych rewidentów.

Bank Spółdzielczy brał udział w X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i po raz kolejny został jego laureatem otrzymując tytuł Geparda Biznesu. Nagroda została przyznana w oparciu o dane finansowe: sumę bilansową, fundusze własne i wyniki finansowe netto w latach 2013-2014.

Budynek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

7 października 2015 roku został udostępniony nowy Oddział Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Łódź – Śródmieście przy ul. Narutowicza 59.

W dniu 16 października 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Centrali Banku. Oddanie do użytku nowego budynku Centrali zwiększło komfort obługi klientów a także poprawiło organizację stanowisk pracy.

2016 i 2017 rok to czas zmian związanych z obsługą klienta i marketingiem. Stworzona została Księga Znaku, rozpoczęto również wydawanie kwartalnika bankowego, w nowej szacie graficznej. W marciu 2017 roku udostępniono infolinię Banku, która skierowana jest dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Uroczyste obchody 120 lecia Banku odbyły się 27 września 2019 r. w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach.

Strona internetowa: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Facebook: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Log in or Sign Up